Zasedalo Zastupitelstvo města Písek

22. 2. 2019

Ve čtvrtek 14. února 2019 se uskutečnilo zasedání Zastupitelstva města Písek. Jednání bylo poměrně věcné, většina materiálů byla majetkového, administrativního a technického charakteru. Zastupitelé KSČM vycházeli z přijatého volebního programu a aktivně se do jednání zapojovali.

Například, při projednávání rozpočtových opatření Jiří Lejčar nesouhlasil s vyjmutím částky 8 mil. Kč z rozpočtové kapitoly investic. Upozornil na to, že revitalizaci III. etapy sídliště Písek-Jih není možné považovat za stavebně ukončenou pro závažné nedodělky, chybějící části a poškození chodníků a povrchových úprav. Jak dále z rozpravy vyplynulo, bude zjednána náprava. Část finančních prostředků bude vyčleněna na opravy, dodělávky a opakované terénní úpravy v první polovině  roku 2019.

Z celé řady projednávaných majetkových záměrů a dispozic stojí za zmínku neschválení prodeje pozemků a tím nepřibližování výrobních kapacit průmyslové zóny k bytové zástavbě lokality Písek-Purkratice. Při hlasování také vzali zastupitelé v úvahu petiční aktivitu občanů této části Písku.

Zastupitelé v souladu se společenským trendem rozhodli o výkupu pozemků k.ú. Semice pro zpřístupnění a obnovu čtyřech Klášterských rybníků v povodí Mehelnického potoka. Celá oblast nejenže umožní lépe hospodařit s vodou, ale umožní rekreační pobyt a napojení na cyklostezku do Smrkovic.

Připomenutí zaslouží projednání konečného znění dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy prodej pozemku u nádraží ČSAD do vlastnictví společnosti Lidl. Při rozpravě bylo patrné, že nové složení zastupitelstva po komunálních volbách v roce 2018 nahlíží na mnohé majetkové dispozice a na tuto oblast Písku jiným úhlem pohledu. Prodej dalšího pozemku společnosti Lidl neschválilo. Stalo se tak ve shodě s původními i současnými stanovisky zastupitelů KSČM.

Z hlediska významu a závažnosti stojí za zmínku projednání zastoupení města v orgánech společnosti Teplárna Písek a. s. Zastupitelé odhlasovali zastoupení města jako majoritního akcionáře a složení delegace na valné hromadě společnosti. Rozhodli o  změně složení dozorčí rady a uložili starostce navrhnout změnu stanov ve smyslu snížení počtu členů dozorčí rady z 6 na 4.

Jak bylo v úvodu řečeno, celá řada dalších majetkových dispozic byla technického a administrativního rázu, o kterých se téměř nevedla žádná rozprava.

Autor: 
+ foto: jk
Zdroj: 
Vlastní