Podivuhodnosti píseckého rozpočtu 2018

5. 12. 2017

V pondělí 4. prosince 2017 jednal Finanční výbor Zastupitelstva města Písku. Navrhovaný program byl celkem jednoduchý, ale vzhledem k navrhovanému rozpočtu města na rok 2018 důležitý.

 Členové finančního výboru se rozpočtem města nezabývali poprvé. Průběžně byli informováni o jeho sestavování, o jeho změnách a nyní o předloženém konečném znění. Po diskusi bylo rozhodnuto neschválit dílčí části rozpočtu, se kterými v diskusi nebyl vysloven souhlas. Jde o:

- vyjmout z návrhu rozpočtu položku Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy v částce 23 642 000,- Kč z výdajové strany a současně v částce 16 855 000,- Kč z příjmové strany rozpočtu, dále   

- nebyl vysloven souhlas s rozpočtovou položkou Cyklistická stezka Hradiště s lávkou v částce 45 mil. Kč z výdajové části a 20 mil. Kč z příjmové strany rozpočtu, dále

- finanční výbor navrhuje vyjmout z návrhu rozpočtu položku Rekonstrukce lyžařského svahu v částce 32 000 000,- Kč z výdajové strany a současně v částce 15 650 000,- Kč z příjmové strany návrhu rozpočtu.

Takto upravený návrh rozpočtu by na příjmové straně činil 831 306 000,- Kč a na výdajové straně rozpočtu 905 619 000,- Kč. Rozpočet města finanční výbor navrhuje  v roce 2018 schodkový se schodkem 74 313 000,- Kč.

Finanční výbor rovněž nedoporučil schválit podporu Mezinárodnímu festivalu studentských filmů Písek ve výši 800 000,- Kč a podivoval se nad svérázným opakovaným postojem jeho organizátorů.

V bodě různém členové diskutovali o postupu při výstavbě nového plaveckého bazénu. Velice se podivovali nad plíživým navyšováním jeho ceny. Na stávajícím místě pod hradbami by stál  200 mil. Kč, pod lesnickou školou max. 250 mil. Kč. Tuto limitní částku podporuje KSČM. Cena se ovšem dále navyšuje na 283 mil. Kč a v současné době se začíná hovořit o dalším navýšení ceny na 312 mil. Kč. To vše za situace kdy se plánovaná přidaná užitná hodnota např. venkovní tobogán atd. se navrhuje zrušit, nebo se uvažuje o jeho zrušení. Kde se tato cena zastaví?

Nebylo by vhodnější vybrané místo, i přes výdaje na projekt, pod lesnickou školou zrušit a vrátit se k původní variantě jeho výstavby pod hradbami?, pokládá otázku místopředseda OV KSČM. Jistě by také šlo zeptat se občanů novým referendem zda souhlasí s navýšením nákladů o +- 100 mil. Kč.

Autor: 
jk
Zdroj: 
Vlastní