Bedřich Mašík - kandidát KSČM pro jihočeské krajské volby

18. 6. 2020

V rámci otázek a odpovědí nás krajští zastupitelé a nově kandidující za KSČM do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje seznamují se svými názory na aktuální otázky současné předvolební situace především ze své odbornosti. Dnes vás se svými názory seznamuje Bedřich Mašík, vodohospodářský pracovník.  

Otázka: Dlouhodobé problémy s nedostatkem vody a špatným přístupem k ní nelze přehlédnout. Proč tomu tak je?

Položme si otázku, co je vlastně voda a k čemu ji potřebujeme. Takovou otázku v obecné rovině zodpoví snad každý, dokonce možná i malé děti. Je potřebná k zachování života na celé planetě. Alternativa k vodě není. Tak proč, když vyrosteme, jí bereme tak samozřejmě a zapomínáme si jí vážit. Voda zaujímá 3/4 povrchu naší planety a snad i proto máme modrou planetu.  96 % vody je vodou slanou a jen 4 % vodou sladkou a životadárnou. Teprve v posledních několika letech nás sama příroda důrazněji svým specifickým způsobem varuje. Tedy zasazuji se o změnu našeho přístupu k vodě.

Otázka: Doceňujeme nezastupitelnost sladké a pitné vody?

Domnívám se, že velmi nedostatečně, zbytečně s ní plýtváme a znečisťujeme ji. Pak stejně celé 4% sladké vody na planetě plně nevyužíváme a zbytečně ji ztrácíme. Nepitnou vodu mnohdy nelze použít ani na závlahy. Jako vodohospodářský pracovník vím, že vyrobit z tzv. sladké vody vodu pitnou je čím dál tím těžší a dražší. Další a daleko větší problém nastává s udržením sladké vody na povrchu nebo pod povrchem půdy. To je problém, který považuji za číslo jedna. Urychlili jsme koloběh vody a i díky tomu také nastávají výraznější klimatické anomálie až katastrofy.

Otázka: Máš nějaký názorný příklad negativního, ale také pozitivního přístupu lidstva k vodě?

Ano, zbytečně kácíme stromy a málo obnovujeme pokácené a dříve zalesněné plochy. Ostatní polní a jiné zemní plochy nesprávně využíváme a obhospodařujeme. V posledních 30 letech u nás každý den nenávratně mizí 11 hektarů zemědělsky využitelné půdní plochy z důvodu záborů hlavně pro stavební a jiné účely. To je varující! Špatným obhospodařováním zbytečně vytváříme málo propustnou půdu a bráníme vsaku přebytečné vody do půdy. Právě z takových ploch odtéká voda rovnou do moře. A co neodteče, se vypaří.

Od zemědělských odborníků vím, že stále rozšiřující se nízká orba a těžké stroje udusávají zeminu. Pole a lesy pak vodu neakumulují, půda rychleji vysychá a často se orná kvalitní půda spláchne mezi bytovou zástavbu, kde dále škodí. Přicházíme o kvalitní zeminu, majetek a samozřejmě úrodu. Také se ukazuje, že jsme někde v minulosti asi nadměrně meliorovali. Dnes chybí meandry, které zadržovaly vodu a hlavně zpomalovaly vodní tok. Špatná výstavba protipovodňových zábran zabraňuje rozlití přebytečné vody do přírody, a to je chyba. Voda je bez užitku odvedena dále po proudu. Tím byl vytvořen dominový efekt, který varovně narůstá.

Také současné přemnožení kůrovce a kůrovcová kalamita všechny problémy jen umocňují. Z lesů voda zbytečně odtéká bez užitku, zdravé stromy nemají potřebnou vláhu, usychají a odumírají rychleji, místo aby zadržovaly vodu a podporovaly přirozenou fotosyntézu.

Otázka: Co navrhuješ k nápravě chyb, kde začít?

Řešení tohoto problému bude velice zdlouhavé a drahé.  Netýká se pouze naší republiky, ale celého lidstva. My v Jihočeském kraji máme nepřeberné možnosti k nápravě. Začít musíme okamžitě a na nic nečekat, i když to zatím mohou být jen menší a postupné kroky. Jen namátkově uvedu rychlé zalesňování, obnovu, opravu vodních nádrží, případně vytváření retenčních nádrží. Jistě si to vyžádá mezioborovou spolupráci resortů, obcí a měst. Zde vidím také svoji úlohu. Chci ve vodohospodářské oblasti pomoci na krajské i obecní úrovni veřejné správy společně s ostatními volenými zástupci napříč politickým spektrem.

Související: Filip (KSČM): Je i naší odpovědností, abychom v ochraně vody pokročili

Autor: 
Bedřich Mašík - kandidát KSČM pro jihočeské krajské volby
Zdroj: 
Vlastní