Hácha, státní prezident, Praha, Lucerna, 1943

10. 7. 2016

Je třeba připomínat období protektorátu rázně a nenechat manipulovat veřejné mínění pochybnými demagogy ve veřejnoprávním médiu. Připomeneme projev státního prezidenta Háchy v pražské Lucerně za účasti K. H. Franka, který jasně vymezil jeho postavení kolaboranta a zrádce národa. Háchova slova jsou nadmíru proněmecká a prolnutá vazalským postavením těch, kteří zradili. Prosím čtěte prohlášení státního prezidenta a vlády z 26. února 1943 v Lucerně, říká se v něm:

»Národe!

        Veliké chvíle žádají veliká rozhodnutí, přímé muže a ženy. Český lid zachoval se jako evropský kulturní národ po dlouhá staletí, poněvadž jeho vůdcové v dávné minulosti vytušili dobře, že říše Německá, která tehdy Evropu vedla a tuto Evropu několikrát proti vpádu barbarů z východu zachránila, představuje záruku české budoucnosti.

        Věrni odkazu svých otců a celé naší slavné minulosti, vrátili jsme se po krátké zdánlivé samostatnosti do lůna Říše, když začal zráti osud Evropy, rozvrácené falešnou demokracií, Židy vysávané a zrazované. Anglie, nemohouc Evropě dále vládnout, vydává ji nyní v plen bolševickému barbarství, proti kterému jako pevná hráz postavila se Říše, obětujíc tisíce svých nejlepších synů. Český národ se nemůže vydat hanbě a opovržení, kterým zítra historie bude stíhat národy i jedince, kteří se v roce 1943 ukázali nerozhodní a zbabělí. Víme, co je naší povinností k Říši a k sobě. Jako jsme se rozešli navždy s Anglií a jejími spojenci, tak jsme se na věky spojili s Velkoněmeckou říší, bez výhrad a v upřímné věrnosti. Osud Říše stal se naším osudem. Jsme si toho plně vědomi právě dnes, kdy na východě se rozhoduje o Evropě opět na dlouhé věky.

        Bolševismus je nejen nepřítelem národa německého, on je také nepřítelem naším. Vyhlásili jsme v historické hodině roku 1941 společně s Říší otevřený boj bolševismu. Jsme rozhodnuti tento boj společně s Říší nyní vyvrcholit a v něm nepolevit až do vítězného konce. Bolševismus v Čechách a na Moravě znamenal by konec naší tisícileté kultury, která byla Evropou uznávána už v dobách, kdy Rusko, barbarské a neznámé, žilo pod jhem asijských despotů.

        Proto všichni k dílu! I u nás se nyní mobilizuje každá síla pro totální válečné nasazení. Fronta německých armád, která nás na východě chrání, potřebuje naše zbraně. Nedopusťme, aby přes naše země se přenesla litice války! Nedopusťme, aby naše děti se staly otroky sovětské neúprosné státní mašiny! Zachraňme svou domovinu před hladem zpustošením! Znovu nás dějiny volají před svůj soud! Naši praotcové zastavili na polích Katalaunských společně s ostatními národy nápor divokých Hunů. Odolali statečně vpádu Tatarů. Splňte svou povinnost! Pro slabochy a váhavce není v Nové Evropě místa! Jen silným bude odměnou opravdový důstojný socialismus v sjednocené Evropě, kterou s vypětím sil chrání dnes bezpříkladný německý granátník, letec a námořník.

        Bože, požehnej německým zbraním a nám dej sílu, abychom čestně dostáli svým povinnostem!

        Češi a Češky na svá místa! Nikdo nesmí zůstat zpět! Slibujeme bdíti nad vámi. Neopustíme vás a vy nezklamete nás! Věřte nám, jako my věříme vám! Ať žije náš Vůdce Adolf Hitler! Ať žijí na věčné časy Říše i naše otčina!

Podepsáni: Státní prezident a všichni členové vlády.«

Zdroj: Z článku Jiřího Dočekala, Naše pravda 12/2011

Autor: 
Jiří Dočekal, 21.3.2011
Zdroj: 
Halonoviny.cz