Zítra, 6. prosince bude jednat Zastupitelstvo města Písek

5. 12. 2018

POZVÁNKA

na zasedání zastupitelstva města, které se koná ve čtvrtek 06.12.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku.

Program

1) a)     Zahájení, volba ověřovatelů zápisu

     b)    Schválení programu jednání

2) Návrh rozpočtu města Písek na rok 2019

3) Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2022

4) Návrh na rozpočtová opatření

5) Dodatek ke smlouvě o úvěru na výstavbu nového bazénu s ČSOB, a. s.

6) Dodatek úvěrové smlouvy se společností Odpady Písek s. r. o.

7) Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok 2019

8) Zvýšení základního kapitálu společnosti Městské služby Písek s. r. o.

9) Odpis nevymahatelných pohledávek vedených v evidenci Domovní a bytové správy města Písku

10) MHD – závazné ekonomické ukazatele pro rok 2019

11) Nový ceník jízdného MHD Písek

12) Záměry prodejů

13) Výkupy majetku do vlastnictví města

14) Jiné dispozice s majetkem města

15) Konečné schválení smluv

16) Bytové záležitosti

17) Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek

18) Zastoupení města v orgánech společností, svazcích obcí, sdruženích, společenstvích, spolcích a   

      družstvech

19) Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva města

20) Jednací řád Zastupitelstva města Písku

21) Jednací řád výborů Zastupitelstva města Písku

22) Pověření člena zastupitelstva města řídit Městskou policii Písek

23) Stanovení odměn a darů členům výborů a komisí a spolupracovníkům města

24) Akční plán sociálních služeb ORP Písek 2019

25) Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s NADĚJÍ

26) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sladovně Písek o. p. s.

27) Dodatek ke zřizovací listině DBS města Písku

28) Návrh na poskytnutí dotací z Programu na podporu kultury a cestovního ruchu v v roce 2019  

      vzorová veřejnoprávní smlouva

29) Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených     

      městem Písek

30) Návrh na svěření nemovitého majetku ZŠ Josefa Kajetána Tyla

31) Informace z výborů

32) Kontrola plnění usnesení

33) Různé, interpelace

34) Připomínky občanů

35) Závěr

Autor: 
Vložil: jk
Zdroj: 
www.mesto-pisek.cz/